Om Vellet / Set subtitle for page.

Om Vestre Holmens Vel

Vellets formål «er å ivareta medlemmenes felles interesser, fortrinnsvis når det gjelder miljø, sikkerhet og trafikale forhold. Vellet skal virke som et lokalkjent ledd mellom beboerne og kommunen. Vellet vil søke å være ajour om reguleringer, veiplaner og større byggeforetak i strøket og arbeide for at disse vil bli best mulig tilpasset strøkets særpreg. Vellet vil engasjere seg ved kjennskap til forslag om bygging, omregulering eller andre handlinger der vedtatt og lovlig fremgangsmåte ikke synes å bli fulgt.»

Vellet tar i større saker kontakt med instanser som Bydelen, Friluftsetaten, Samferdselsetaten, andre kommunale og statlige etater og frivillige organisasjoner. Offentlige etater gir klart uttrykk for at de ønsker å forholde seg til større enheter som bydeler og velforeninger fremfor til husstander og enkeltpersoner. Derfor bør alle husstander innen vellets område være medlem!

 

Viktige oppgaver som vellet har gjennomført eller arbeider med akkurat nå:

  • Trafikksaker (fartsgrenser, fartsdempere, gjennomkjøringshindringer, asfaltering)
  • Rekkverk langs gangvei mellom Arnebråtveien og Holmengrenda
  • Oppgradering av lekeplassen ved Eddaveien/Hemingveien/Sturlas vei
  • Engasjement for harmonisk fortetting i velområdet
  • Direkte engasjement og behandling av henvendelser fra medlemmer
  • Medvirkning ved omregulering av tidligere trasé for «Ny Sørkedalsvei»
  • Samarbeide med våre nabovel og Kontaktutvalget for Velforeninger i Oslo (KUV)

 

Kort om distriktets og vellets historie

Distriktets navn var på gammelnorsk Holmvin.

Holme kan betegne et sted adskilt fra det omkringliggende, vin betyr gressgang. Østre Holmen gård ligger slik til at den bærer navnet med rette. Egentlig var det et Nordre og Søndre Holmen som ved gavebrev av 1376 ble gitt til Hovedøya Kloster. I 1557 tilhørte Holmen gård, som igjen var samlet, bygdas lensmann Halstein Holmen. Odelsbonden på Holmen var gjennom tidene en av de få som slapp å gjøre arbeid på Akershus slott.

 

Østre Holmen og Vestre Holmen

Da Ole Nilsen Wold døde i 1820, ble gården delt mellom to sønner. Jocum Holmen overtok hovedbølet som fikk navnet Østre Holmen, og Hans Holmen overtok Vestre Holmen. Smedstad gård ble da skilt ut. Vestre Holmen hadde husmannsplassene Ballerud, Hagan, Besserud, Ly, Lybækk, Fredrikbro og Arnebråten. Holmendammen ble bygd i 1899 for at det kunne skjæres is om vinteren. Isen ble lagret i sagflis og brukt om sommeren til kjøling av melk på de to gårdene.

 

Stifltelsen av Vestre Holmens Vel

De første villaene ble bygget mellom 1912 og 1915. Den 4. oktober 1912 innbød grosserer Carl Sund og disponent Carl I. Hagen til møte for å drøfte «Spørgsmaalet om at stifte en Forening til Fremme av fælles Interesser i Strøget Vestre Holmen». Vestre Holmens Vel ble da stiftet med 17 medlemmer.

I 1915 tok Vellet opp spørsmålet om anlegg av vann og kloakk. Medlemstallet har økt gradvis, i 1915 var det 23, i 1935 var det 96 og i 1948 var det 175. I 1990 var det 378 medlemmer. I 2007 var det 321 medlemmer, i et område som dekker cirka 1500 husstander.

Alle husstander burde være medlemmer av Vellet!

Les mer om vår lokalhistorie.