Årsmøte 2017 i Vestre Holmens Vel

ÅRSMØTE  I  VESTRE  HOLMENS  VEL
Torsdag den  29. mars 2017 kl. 19.00
Voksen  Fleridrettshall, Jarbakken 1 (ved Voksen skole)

DAGSORDEN:

Konstituering
Årsberetning  for  2016
Regnskap for 2016
Fastsettelse av kontingent for 2018
Budsjett for 2017
Valg av styre med  vara og revisor

Årsmøtet etterfølges av medlemsmøte  som begynner  ca. kl. 20.00.  Det vil bli  diskusjon om  ”Bymessig fortetning rundt kollektivknutepunkter”.  Dette er en meget aktuell sak i dag.  Det blir bevertning med kaffe , mineralvann og kringle.

Styrets årsmelding for 2016:

Styret  har bestått av:
Styreleder:  Frank Aubert
Nestleder:  Kjell Sørensen
Kasserer:  Marina Predosin Jordbakke
Sekretær: Gerd Bruserud
Medlem: Grethe Tveitnes
Varamedlem:  Erik  Ramstad

Revisor:  Bjørnhild Melgård
Revisor, vara: Thorstein Smith-Christensen

Saker  som  vellet  har vært  engasjert  i:

Gangsti mellom Eddaveien og Arnebråtveien.
Dette er en regulert gangsti som er meget populær. Eiendomsforholdet rundt eierskapet
til gangveien er uklart.  I flere år har gjerdet på den ene siden ligget nede, til stor sjenanse  for brukerne.   Vellet gjorde henvendelse til de antatte eierne  med forslag
om utgiftsdeling til  nytt gjerde, men uten resultat.   Vi fant da å måtte få denne saken
ute av verden, og vellet  finansierte  det hele .  Resultatet ble meget bra, og vi har høstet
mange lovord for dette.

Stasjonsveien 51.  
Dette er bygget hvor det er en stor Rema- butikk.  Her er det store planer om påbygg
og andre tiltak.  Som en følge av dette har bilverkstedet i underetasjen  kommet i faresonen.  I en henvendelse til  byggets  eiere  har vi påpekt at bilverkstedet er viktig for mange av strøkets beboere, og vi anmoder om at det fortsatt må bli plass til  dette i bygget.

Holmenkollveien  22.
Dette er tomten som i dag er ubebygd, og  som i dag  er  foreslått regulert  til  omsorgsboliger.  Naboer gjorde oss oppmerksom på at det i planene lå  bygg for
”rusmisbrukere”.  Etter  å ha vært i dialog med  Boligetaten  og Vestre Aker bydel
ble det klart  at det var en svært liten enhet det var snakk om, med bare noen få klienter.
Tomten ligger også slik til  at dette neppe kan bli til større sjenanse for nærmiljøet.

Delplan 5 til omregulering av  ” Ny Sørkedalsvei.”
Dette er siste del av den tidligere regulerte motorveien fra Ring 3 til Bogstad camping
som fortsatt står uregulert.  Det gjelder hele området rundt Makrellbekken fra  Stasjonsveien  til Makrellbekken T-banestasjon.  I en henvendelse til PBE  har vi anmodet om at reguleringsarbeidet  nå blir igangsatt, og at tomteeiere som har fått sine eiendommer båndlagt som en følge av motorveireguleringen nå får anledning til å utnytte sin eiendom. Ellers går vi inn for at området blir friareal.
Vi mener at saken haster på grunn av vedtaket om fortetting rundt kollektivknutepunkter.

Historisk vandring 18. september.
Etter at vi var medarrangør  av vandringen på Vestre Holmen i 2015, fikk vi igjen henvendelse fra Ullern historielag om vi ville være med og arrangere en vandring på
Hovseter 18 september.  Da vi bare hadde gode erfaringer med fjorårets vandring stilte vi oss positive til dette.

Vi delte ut informasjon om vandringen i hele vel-området. Og været ble bra, og også oppslutningen:  Over 100 deltagere møtte opp på Huseby skole, der marsjen startet.
Derfra gikk det til Gamle Hovsetervei til Hovseter torg. Derfra til der hvor Hovseterplassen en gang lå, der det ble avduket en planket. Så til den gamle Jarbakkstua,
Og derfra til Fleridretthallen, der det var bevertning og foredrag.  Etter hele ruten ble det gitt informasjon av lokalkjente. Vi håper å kunne fortsette med dette tiltaket.

Julegrantenning søndag 27. november.
Etter den hyggelige tradisjonen som vi etter hvert har opparbeidet, ble det igjen avholdt
 ”Julegrantenning” på lekeplassen ved Eddaveien/Sturlas vei.  Det var godsaker til barna og gløgg til de voksne.  Fremmøtet var bra.  Takk til Grethe for en god jobb! Og takk til de hyggelige naboene som  spanderer strøm til juletreet!

Vel-dag den 21 mai.
Styret  har  lenge diskutert hvordan vi kan markedsføre vellets arbeid, og slik
få flere  beboere til å melde seg inn.  Vi kom til at å arrangere en egen Vel-dag måtte være en god ide.    Voksen fleridrettshall ble leid inn, og vi fikk tak i noen unge trenere til å ta seg av barna.  De voksne ble invitert til et lokalhistorisk foredrag.  Hele opplegget ble
bekjentgjort ved å sette opp plakater i vel-området.  Vi trodde at dette var nok, men det var det ikke. Det er tydelig at det er få som gidder å lese plakater.  Fremmøtet var alt for dårlig.  Men vi får bare lære av dette.  Vi vurderer nå å holde et arrangement i samarbeid
med idrettslaget. (Vestre Akers Skiklub).

Lekeplassen.
Lekeplassen ble på vårparten ryddet og raket, og alt søppel bortkjørt.  Det er igjen behov
for et større vedlikeholdsarbeid, da rammen rundt sandkassen er råtten. Likeledes er det behov for å bytte ut treverket i dump-husken.  Vi håper at vi kan få utført arbeidet i april.

Web-siden.
Siden blir stort sett brukt til å  annonsere arrangementer.  Men den kan jo brukes til meget mer. Her må vi skjerpe oss.

Holmen skole.
Da det kom henvendelse fra bydel Vestre Aker med anmodning om navneforslag  på
den nye skolen , kom vi etter å ha konferert med Ullern historielag med to forslag:
Holmen skole eller Gressbanen skole.  Og det ble Holmen skole.
Ellers har vi i brev til Utdanningetaten  anbefalt at det må gjøres noe  skolebarnas
kryssing av Holmenkollveien, hvis barna fra vest-siden av veien skal gå på den nye skolen

Antall medlemmer i vellet:
Det var 201 medlemmer som betalte kontingent i 2016.

Økonomi:
Det henvises til regnskapet.

Oslo, den 15 mars 2017

Frank Aubert
Styreleder
      

.